Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

API (Application Programming Ιnterface)
Στα ελληνικά, «διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογής». Τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν τα προγράμματα υπολογιστή μεταξύ τους. Απλούστερα, είναι ο τρόπος με τον οποίο ένας προγραμματιστής διαβιβάζει εντολές μεταξύ προγραμμάτων. Στα πλαίσια της Πύλης, ο χρήστης/ προγραμματιστής μπορεί να καλεί και να λαμβάνει δεδομένα και μεταδεδομένα μέσω των APIs που προσφέρει η Πύλη, χωρίς δηλαδή να απαιτείται να την επισκεφθεί και να κατεβάσει χειροκίνητα τα δεδομένα.
 

DKAN (Drupal Knowledge Archive Network)
Ανοικτό και δωρεάν σύστημα διαχείρισης δεδομένων που καθιστά τα δεδομένα προσβάσιμα με την παροχή εργαλείων βελτίωσης της δημοσίευσης, της ανταλλαγής, της αναζήτησης και της χρησιμοποίησης δεδομένων. Το DKAN παρέχει μια πλήρη σειρά λειτουργιών καταλογογράφησης, δημοσίευσης και απεικόνισης δεδομένων που επιτρέπει στις κυβερνήσεις, τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τα πανεπιστήμια να διαθέτουν εύκολα τα δεδομένα τους στο κοινό. Το DKAN βασίζεται στο Drupal και συντηρείται από το CivicActions.
 

CSV
Ο μορφότυπος «Comma Separated Values» (τιμές διαχωρισμένες με κόμμα) ενός αρχείου συχνά χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφόρων εφαρμογών της ίδιας κατηγορίας. Ο μορφότυπος αρχείου CSV μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις εφαρμογές KSpread, OpenOffice Calc και Microsoft Excel spreadsheet. Πολλές άλλες εφαρμογές υποστηρίζουν τον CSV για την εισαγωγή ή την εξαγωγή δεδομένων.
 

DCAT (Data Catalogue Vocabulary)
Λεξιλόγιο καταλόγου δεδομένων. Λεξιλόγιο σε μορφότυπο RDF για τη διαλειτουργικότητα των καταλόγων δεδομένων.
 

DCAT-AP (DCAT Application Profile)
Προφίλ της εφαρμογής DCAT. Πρόκειται για ένα κοινό λεξιλόγιο για την περιγραφή των συνόλων δεδομένων που φιλοξενούνται σε πύλες δεδομένων στην Ευρώπη, το οποίο βασίζεται στο DCAT. DUMP (δεδομένων) Μεταφορά μιας μεγάλης ποσότητας δεδομένων από ένα σύστημα ή μία θέση σε άλλο.
 

Flat Files
Με τον όρο "flat file" αποδίδεται η έννοια ενός αρχείου στο οποίο περιλαμβάνεται ένας μοναδικός πίνακας δεδομένων από τον οποίο αφαιρέθηκε η όποια μορφοποίηση κειμένου (formatting). Ουσιαστικά, πρόκειται για αρχεία στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα σε μορφή απλού κειμένου (plain text format), τα οποία λόγω της απλοποιημένης δομής τους μπορούν να διαβαστούν, να αποθηκευτούν και να αποσταλούν. Τα αρχεία CSV είναι από τους πιο διαδεδομένους τύπους "flat files".
 

GIS (Geospatial Information System)
Ένα σύστημα σχεδιασμένο να αποθηκεύει, να χειρίζεται, να αναλύει, να διαχειρίζεται και να παρουσιάζει όλους τους τύπους δεδομένων γεωχωρικών δεδομένων, επιτρέποντας στον χρήστη να αναλύει και να ερμηνεύει δεδομένα για να κατανοήσει τις σχέσεις, τα πρότυπα και τις τάσεις. Οι πληροφορίες GIS αποθηκεύονται σε επίπεδα (layers) δεδομένων σε μορφή που μπορεί να αποθηκευτεί, να αναλυθεί και να χαρτογραφηθεί.
 

GitHub
Το GitHub είναι ένα αποθετήριο (social repository) για έργα (projects) ανοικτού κώδικα που βασίζονται πάνω στο "Git version control system", και η κύρια εφαρμογή του είναι να κάνει εύκολη τη διάθεση/ διαμοιρασμό κώδικα και τη συνεργασία σε projects.
 

ISA (Interoperable Solutions for European Public Administrations)
Πρόγραμμα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την απλούστευση των συναλλαγών μεταξύ διασυνοριακών και/ή διατομεακών δημόσιων διοικήσεων στην Ευρώπη.
 

JSON (JavaScript Object Νotation)
Ανοιχτός μορφότυπος που χρησιμοποιεί κείμενο αναγνώσιμο από τον άνθρωπο για να διαβιβάσει αντικείμενα των δεδομένων που αποτελούνται από ζεύγη χαρακτηριστικού/ τιμής. Είναι ο συνηθέστερος μορφότυπος δεδομένων που χρησιμοποιείται για την ασύγχρονη επικοινωνία φυλλομετρητή/ εξυπηρετητή (AJAJ).
 

PDF (Portable Document Format)
Ο μορφότυπος φορητού εγγράφου είναι μορφότυπος αρχείου που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση και την ανταλλαγή εγγράφων ανεξάρτητα από το λογισμικό, το υλικό ή τα συστήματα λειτουργίας. Πρόκειται για ανοικτό πρότυπο που διατηρεί ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης.
 

PSI (Public Sector Information)
Πληροφορίες δημόσιου τομέα: είναι η ευρεία γκάμα πληροφοριών που οι φορείς του δημόσιου τομέα συγκεντρώνουν, παράγουν, αναπαράγουν και διαδίδουν σε πολλούς τομείς δραστηριοτήτων κατά την διεκπεραίωση των θεσμικών τους καθηκόντων.
 

RDF (Resource Description Framework)
Δέσμη διεθνών προτύπων για την ανταλλαγή δεδομένων στον ιστό. Το RDF βασίζεται στην ιδέα του εντοπισμού πραγμάτων με τη χρήση αναγνωριστικών ιστού ή HTTP URI και της περιγραφής πόρων ως προς τις απλές ιδιότητες και τις τιμές ιδιοτήτων.
 

Shapefile
Η μορφή shapefile είναι μια δημοφιλής μορφή γεωχωρικών διανυσματικών δεδομένων για συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS). Η μορφή shapefile μπορεί να περιγράψει γεωχωρικά χαρακτηριστικά: σημεία, γραμμές και πολύγωνα, που αντιπροσωπεύουν, για παράδειγμα, πηγάδια νερού, ποτάμια, λίμνες, κλπ.
 

URL (Uniform Resource Locator)
Γενικό αναγνωριστικό που κοινά αποκαλείται «διεύθυνση ιστού». Ένα URL μπορεί να παραπέμπει στον ιστό.
 

WEB 2.0
Η απλουστευμένη περιγραφή του τμήματος του παγκόσμιου ιστού, ο οποίος χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστολόγια, σχόλια χρηστών και βαθμολόγηση, καθώς και συναφείς δραστηριότητες με επίκεντρο τον άνθρωπο.
 

WEB 3.0
Η απλουστευμένη περιγραφή του τμήματος του παγκόσμιου ιστού που διαθέτει μηχαναγνώσιμα δεδομένα και την ικανότητα να πραγματοποιεί αναζητήσεις και αναλύσεις αυτών των δεδομένων. Θεωρείται συνώνυμη των φράσεων «σημειολογικός ιστός» και «ιστός των δεδομένων».
 

XML (Extensible Markup Language)
Επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης: γλώσσα σήμανσης που καθορίζει μία δέσμη κανόνων για την κωδικοποίηση εγγράφων σε μορφότυπο αναγνώσιμο τόσο από τον άνθρωπο όσο και από μηχανές.
 

Ανοικτά Δεδομένα
Δεδομένα που συγκεντρώνονται, παράγονται ή πληρώνονται από δημόσιους φορείς και διατίθενται δωρεάν προς επαναχρησιμοποίηση για οποιονδήποτε σκοπό.
 

Ανοικτά Πρότυπα
Συνήθως πρόκειται για τα τεχνικά πρότυπα που δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς την άδεια. Μπορεί, επίσης, να πρόκειται για πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί με τρόπο ουδέτερο ως προς τους πωλητές.
 

Βάση Δεδομένων
Μια βάση δεδομένων είναι μια συλλογή έργων, δεδομένων ή άλλων ανεξάρτητων στοιχείων, τα οποία έχουν ταξινομηθεί με συστηματικό ή μεθοδικό τρόπο και είναι προσβάσιμα ξεχωριστά το καθένα με ηλεκτρονικά ή άλλου είδους μέσα.
 

Διαλειτουργικότητα
Ικανότητα των συστημάτων να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να τις χρησιμοποιούν.
 

Δομημένα Δεδομένα
Δεδομένα που βρίσκονται σε σταθερά πεδία εντός φακέλου ή αρχείου. Οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων και τα λογιστικά φύλλα είναι παραδείγματα δομημένων δεδομένων. Παρότι τα δεδομένα σε αρχεία XML δεν έχουν σταθερή θέση όπως οι παραδοσιακοί φάκελοι βάσεων δεδομένων, είναι ωστόσο δομημένα, επειδή τα δεδομένα είναι σημασμένα και μπορούν να ταυτοποιηθούν με ακρίβεια.
 

Ετικέτα (tag)
Μια ετικέτα είναι μια λέξη-κλειδί ή όρος που αποδίδεται σε μια πληροφορία ή ένα αρχείο. Αυτός ο τύπος μεταδεδομένων συμβάλλει στην περιγραφή ενός στοιχείου και επιτρέπει να εντοπιστεί με περιήγηση ή αναζήτηση.
 

Λεξιλόγιο (δεδομένων)
Συλλογή όρων για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Τα λεξιλόγια μπορούν να είναι είτε απλά, όπως τα ευρέως χρησιμοποιούμενα σχήματα RDF, FOAF και τα βασικά μεταδεδομένα του Δουβλίνου, είτε πολυσύνθετα λεξιλόγια με χιλιάδες όρους, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στον τομέα της περίθαλψης για την περιγραφή συμπτωμάτων, ασθενειών και θεραπευτικών αγωγών. Τα λεξιλόγια παίζουν σημαντικό ρόλο στα συνδεδεμένα δεδομένα· ειδικά βοηθούν στην ενσωμάτωση δεδομένων. Η χρήση αυτού του όρου συμπίπτει με τη χρήση του όρου «οντολογία».
 

Μεταδεδομένα
Τα μεταδεδομένα είναι δομημένες πληροφορίες που περιγράφουν, εξηγούν, εντοπίζουν ή διευκολύνουν με άλλον τρόπο την ανάκτηση, τη χρήση ή τη διαχείριση ενός πόρου πληροφοριών. Τα μεταδεδομένα συχνά ονομάζονται και δεδομένα για δεδομένα.
 

Μη Επεξεργασμένα Δεδομένα
Έκφραση που αναφέρεται σε δεδομένα στην αρχική τους κατάσταση, τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, συγκέντρωση ή αλλοίωση με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Αναφέρονται, επίσης, ως «πρωτογενή».
 

Μηχαναγνώσιμα Δεδομένα
Μηχαναγνώσιμα είναι τα δεδομένα με μορφότυπο που μπορεί να διαβαστεί από ένα πρόγραμμα υπολογιστή. Υπάρχουν δύο είδη μηχαναγνώσιμων δεδομένων: τα αναγνώσιμα από τον άνθρωπο δεδομένα που είναι δομημένα έτσι ώστε να μπορούν να τα κατανοήσουν και οι υπολογιστές (π.χ. μικροί μορφότυποι, RDFa) και τα δεδομένα των οποίων οι μορφότυποι προορίζονται κυρίως για υπολογιστές (π.χ. RDF, XML και JSON).
 

Οργανισμός
Στο πλαίσιο λειτουργίας της Πύλης data.gov.cy, ο όρος «Οργανισμός» σημαίνει Δημόσιος Φορέας που συμμετέχει και διαθέτει τα δεδομένα του μέσω της Πύλης. Κάθε «Οργανισμός» έχει έναν ή περισσότερους εξουσιοδοτημένους χρήστες, οι οποίοι μπορεί να είναι στο επίπεδο «Workflow Moderator» ή «Workflow Contributor».
 

Πόρος
Η υλική αναπαράσταση ενός συνόλου δεδομένων. Πόρος μπορεί να είναι ένα αρχείο κάθε είδους, σύνδεσμος προς ένα αρχείο σε άλλη θέση του ιστού ή σύνδεσμος προς ένα API. Για παράδειγμα, αν τα δεδομένα παρέχονται σε διάφορους μορφότυπους ή χωρισμένα σε διάφορους τομείς ή χρονικές περιόδους, κάθε αρχείο είναι ένας διαφορετικός πόρος που πρέπει να περιγράφεται ξεχωριστά.
 

Σύνολο Δεδομένων
Μια συλλογή συναφών ομάδων δεδομένων που αποτελείται από διαφορετικά στοιχεία, αλλά ο χειρισμός της γίνεται σαν να ήταν ομάδα και η εμφάνιση ή η τηλεφόρτωσή της μπορεί να γίνει σε έναν ή περισσότερους μορφότυπους.