Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

1. Τι είναι “πληροφορίες του δημόσιου τομέα”;
2. Τι είναι η “περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα”;
3. Ποιο νομικό πλαίσιο ρυθμίζει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις για το “άνοιγμα” των δημόσιων δεδομένων;
4. Τι είναι η Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων (data.gov.cy);
5. Πώς έχουν επιλεχθεί τα σύνολα δεδομένων του data.gov.cy;
6. Πώς διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων;
7. Ποια είναι η άδεια χρήσης;
8. Ποιος είναι ο δημιουργός της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων;
9. Τι είναι τα μεταδεδομένα (metadata);
10. Το σύνολο δεδομένων που ψάχνω δεν υπάρχει στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων. Τι μπορώ να κάνω; 
11. Γιατί δεν είναι διαθέσιμο ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων και πότε θα είναι; 
12. Πώς μπορώ να δω εφαρμογές άλλων χρηστών ή/ και να υποβάλω εφαρμογές που έχω δημιουργήσει αξιοποιώντας δεδομένα του δημόσιου τομέα;
13. Το αίτημα μου για περαιτέρω χρήση εγγράφων / πληροφοριών / δεδομένων του δημόσιου τομέα έχει απορριφθεί από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα. Μπορώ να υποβάλω ένσταση; 
14. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση επανεξέτασης στην Επιτροπή Αναθεώρησης;

1. Τι είναι “πληροφορίες του δημόσιου τομέα” 

Ο όρος “πληροφορίες του δημόσιου τομέα” (Public Sector Information – PSI) περιλαμβάνει πληροφορίες και δεδομένα που παράγονται στo πλαίσιo της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, καθώς και προϊόντα που προκύπτουν από τη δημόσια χρηματοδότηση πολιτιστικών εκπαιδευτικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να απορρέουν από τις ακόλουθες μεταξύ άλλων κατηγορίες: απασχόληση, γεωγραφικά δεδομένα, επιχειρήσεις ενέργεια, οικονομία, περιβάλλον, τουρισμός, υγεία, μεταφορές κτλ. 

2. Τι είναι η “περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα”; 

Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα πλοήγησης στο αυτοκίνητό σας, σας παρέχονται διάφορες υπηρεσίες οι οποίες βασίζονται σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα. Αυτό αποτελεί απλώς ένα παράδειγμα περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του δημόσιου τομέα μεταξύ πολλών άλλων. Η έννοια της “περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του δημοσίου” αναφέρεται στο δικαίωμα φυσικών ή νομικών προσώπων για άντληση πληροφοριών από τους δημόσιους φορείς και αξιοποίησή τους για εμπορικούς ή μη σκοπούς, με επιδίωξη την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς υπηρεσιών και προϊόντων. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές, εάν συνδυαστούν, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για νέα επιχειρηματικά μοντέλα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ. εφαρμογές / applications στους προσωπικούς υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα για οδική κυκλοφορία, καιρό, χώρους στάθμευσης, ωράρια δημόσιων μεταφορών σε πραγματικό χρόνο κ.λπ.). Παράλληλα, η περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα ενδυναμώνει το δικαίωμα της πληροφόρησης δημιουργεί ευκαιρίες για διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ χωρών και πολιτών προάγει τη διαφάνεια και συμβάλει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. 

3. Ποιο νομικό πλαίσιο ρυθμίζει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις για το “άνοιγμα” των δημόσιων δεδομένων; 

Στην Κύπρο η νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση και τη διάθεση των δημόσιων δεδομένων μέχρι το 2014 βασιζόταν κυρίως στη μεταφορά των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και ιδίως της Οδηγίας 98/2003/ΕΚ για τη περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, επίσης, γνωστή και ως οδηγία PSI μέσω του περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμου (Ν.132(Ι)2006) και του περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα (Καθορισμός Κατηγοριών Εγγράφων) Διάταγμα 2007 και του 2010 (Κ.Δ.Π. 517/2007 και Κ.Δ.Π.267/2010). Η εν λόγω Οδηγία αναθεωρήθηκε το 2013 (2013/37/ΕΕ) και τεθηκε σε εφαρμογή από 17/7/2013 η δε ενσωμάτωση της στην εθνική νομοθεσία έγινε με τον περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμου (Ν.205(Ι)/2015) ο οποίος κατήργησε ταυτόχρονα και τις προηγούμενες σχετικές νομοθεσίες και διατάγματα για το θέμα. Η συγκεκριμένη Οδηγία κατοχυρώνει το δικαίωμα πρόσβασης και περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του δημόσιου τομέα και αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο σε θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων στα πεδία εφαρμογής στις εξαιρέσεις στη χρήση αδειών στα πρότυπα και στις ελάχιστες προδιαγραφές μορφής των εγγράφων στο χειρισμό αιτημάτων στο μηχανισμό ενστάσεων και στον καθορισμό χρεώσεων. Η λειτουργία του data.gov.cy ως αποθετήριο δεδομένων αποτελεί μέρος της προσπάθειας να καταστούν οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα διαθέσιμες και εκμεταλλεύσιμες χωρίς νομικούς ή τεχνικούς περιορισμούς. 

4. Τι είναι το data.gov.cy; 

Το data.gov.cy είναι η κεντρική πύλη πληροφοριών του δημόσιου τομέα η οποία παρέχει πρόσβαση σε σύνολα δεδομένων όλων των φορέων του κυπριακού δημοσίου. Βασικός στόχος του data.gov.cy είναι να προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα εύρεσης και πρόσβασης σε επεξεργασμένα ή μη επεξεργασμένα δεδομένα του δημόσιου τομέα τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησής πέραν του αρχικού προορισμού τους μέσω της παροχής ενιαίων υπηρεσιών καταλογογράφησης αποθήκευσης αναζήτησης και διάθεσης πληροφοριών τόσο για ιδία όσο και για περαιτέρω χρήση. Τα σύνολα δεδομένων μπορούν να αναζητηθούν βάσει καταλόγου τίτλου ή κατηγορίας. Αν υπάρχουν επιπλέον σύνολα δεδομένων που θα θέλατε να δείτε στο data.gov.cy παρακαλούμε όπως υποβάλετε τις εισηγήσεις ή το αίτημα σας εδώ . Στην περίπτωση που βρείτε ένα σύνολο δεδομένων που σας ενδιαφέρει πατήστε στον τίτλο και θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα με περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων. Για μερικά σύνολα δεδομένων μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση ενώ κάποια άλλα είναι σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους ή εφαρμογές που θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε πρόσβαση σ’αυτά.

5. Πως έχουν επιλεχθεί τα σύνολα δεδομένων του data.gov.cy; 

Το data.gov.cy ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούνιο του 2014 με περιορισμένο αριθμό πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές συλλέχθηκαν από διάφορους δημόσιους φορείς οι οποίοι σύμφωνα με την τότε ισχύουσα κυπριακή νομοθεσία (Ν.132(Ι)2006 Κ.Δ.Π. 517/2007 Κ.Δ.Π. 267/201) θα επρέπε να διαθέτουν τα δεδομένα που παράγονται στα πλαίσια της λειτουργίας τους προς περαιτέρω χρήση. Να σημειωθεί ότι με την έκδοση νέου Νόμου για την Περαιτέρω Χρήση Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος (Ν.205(Ι)/2015) τον Δεκέμβριο του 2015 οι δημόσιοι φορείς οφείλουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα να καταγράφουν και να αξιολογούν τα δεδομένα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή τους, και στις περιπτώσεις εκείνες που πληρούνται συγκεκριμένα κρίτήρια, αυτά να δημοσιεύονται στο data.gov.cy. 

6. Πως διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων; 

Γενικά τα σύνολα δεδομένων που δημοσιεύονται στο data.gov.cy δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Στις περιπτώσεις που τα δεδομένα περιέχουν προσωπικά στοιχεία αυτά τυγχάνουν ειδικής επεξεργασίας ώστε να μην περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα σύμφωνα και με τις πρόνοιες του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. 

7. Ποια είναι η άδεια χρήσης; 

Γενικά τα σύνολα δεδομένων που δημοσιεύονται στο data.gov.cy είναι διαθέσιμα με άδεια χρήσης Creative Commons – Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) επιτρέποντας σε οποιονδήποτε επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει να τα αναπαράγει και να τα τροποποιήσει χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό πέραν της υποχρέωσης αναφοράς στην πηγή και της ρητής αναφοράς διαφοροποίησης του πρωτότυπου από το δευτερογενές υλικό που τυχόν παράγεται.

8. Ποιος είναι ο δημιουργός του data.gov.cy;

To data.gov.cy αναπτύχθηκε από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού το οποίο είναι ο αρμόδιος φορέας για την πρακτική εφαρμογή της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής. Το data.gov.cy τροφοδοτείται από τους φορείς του δημόσιου τομέα οι οποίοι είναι και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για να τροφοδοτούν ανανεώνουν και ενημερώνουν τη διαδικτυακή αυτή πύλη με τα σύνολα ανοικτών δεδομένων που κατέχουν δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνα που χαρακτηρίζονται από υψηλή αξία και όφελος για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. 

9. Τι είναι τα μεταδεδομένα; 

Με τον όρο μεταδεδομένα (metadata) περιγράφονται κάποια χαρακτηριστικά ενός συνόλου δεδομένων (dataset). Για παράδειγμα πληροφορίες που αφορούν ένα σύνολο δεδομένων όπως το όνομα του εκδότη μια σύντομη περιγραφή για το τι πληροφορίες περιέχονται στο σύνολο δεδομένων η περίοδος αναφοράς του συνόλου δεδομένων η συχνότητα επικαιροποίησης τους και η άδεια χρήσης βάσει της οποίας διατίθενται αποτελούν μέρος των μεταδεδομένων που συνοδεύουν κάθε σύνολο δεδομένων που θα βρείτε στο data.gov.cy.

10. Το σύνολο δεδομένων που ψάχνω δεν υπάρχει στο data.gov.cy. Τι μπορώ να κάνω; 

Αν επιθυμείτε συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων του οποίου η διάθεση του δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της σχετικής νομοθεσίας και δεν υπάρχει στο data.gov.cy παρακαλείστε όπως υποβάλετε σχετικό αίτημα εδώ. Το αίτημα σας θα προωθηθεί στον αρμόδιο φορέα για να το εξετάσει. Τα αιτήματα καθώς και την πορεία της διαχείρισής τους μπορείτε να τα δείτε εδώ . Στο data.gov.cy γίνεται έλεγχος και συντονισμός των σχολίων εφαρμογών και αιτημάτων που υποβάλλονται πριν αυτά δημοσιοποιηθούν. Ο χρήστης είναι πλήρως υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σχολίων του. Σημειώνεται ότι οι διαχειριστές της διαδικτυακής πύλης διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη δημοσίευση αιτημάτων τα οποία περιλαμβάνουν · υβριστικά ρατσιστικά δυσφημιστικά σχόλια για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο · διαφημίσεις/ καταχωρήσεις οικονομικού εμπορικού ή μη κυβερνητικού οργανισμού και · εκτός θέματος μηνύματα 

11. Γιατί δεν είναι διαθέσιμο ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων και πότε θα είναι; 

Λόγω του μεγάλου όγκου των πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρις ότου όλα τα δεδομένα να διατίθενται μέσω του data.gov.cy. Εάν όμως υπάρχουν συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων που πιστεύετε ότι πρέπει να διατεθούν κατά προτεραιότητα παρακαλείστε όπως υποβάλετε το αίτημα σας εδώ.

12. Πως μπορώ να δω εφαρμογές άλλων χρηστών ή/ και να υποβάλω εφαρμογές που δημιουργώ αξιοποιώντας δεδομένα του δημόσιου τομέα; 

Στη σελίδα Εφαρμογές μπορείτε να δείτε τις εφαρμογές που δημιουργούν άλλοι χρήστες αξιοποιώντας δεδομένα του δημόσιου τομέα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε τις δικές σας εφαρμογές πατήστε εδώ.

13. Το αίτημα μου για περαιτέρω χρήση εγγράφων / πληροφοριών / δεδομένων του δημόσιου τομέα έχει απορριφθεί από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα. Μπορώ να υποβάλω ένσταση; 

Σύμφωνα με τον Ν. 205 (Ι)/2015 σε κάθε απόφαση δημόσιου φορέα σχετικά με αίτημα για περαιτέρω χρήση περιλαμβάνεται αναφορά σχετικά με το δικαίωμα του αιτητή να προσβάλει την απόφαση εάν το επιθυμεί είτε με υποβολή σχετικής αίτησης επανεξέτασης στην Επιτροπή Αναθεώρησης όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 είτε με καταχώρηση προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος. 

14. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση επανεξέτασης στην Επιτροπή Αναθεώρησης; 

Αίτημα επανεξέτασης στην Επιτροπή Αναθεώρησης μπορεί κάποιος να υποβάλει εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του δημόσιου φορέα μέσω γραπτής αίτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης στη διεύθυνση: «Επιτροπή Αναθεώρησης Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Γωνία Μιχαλάκη Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου 1443 Λευκωσία». Η Επιτροπή Αναθεώρησης με βάση τα υποβληθέντα σε αυτήν στοιχεία δύναται αφού εξετάσει την αίτηση να εκδώσει σχετική απόφαση εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επανεξέταση.