Άρθρα και κείμενα

Στις αρχές του 2020, η Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων (EDP) προγραμματίζει τη δημοσίευση της δεύτερης της έκθεσης για το ίδιο θέμα. Προς το σκοπό αυτό καλείστε όπως συμμετάσχετε στην έρευνα που πραγματοποιείτε από το EDP με στοχο τη διερεύνηση του οικονομικού αντίκτυπου που έχουν τα ανοικτά δεδομένα. Η συμμετοχή σας μπορεί να γίνει ανώνυμα με την συμπλήρωση του online ερωτηματολογίου, η οποία δεν απαιτεί πέραν των 5 λεπτών. Εναλλακτικά, εάν το επιθυμείτε...

Η πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας γύρω από την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τα ανοικτά δεδομένα αποτυπώνεται εκτενώς στο Στρατηγικό Πλάνο που καταρτίστηκε για να καλύψει την περίοδο 2017-2021. Η Κυβερνητική Πολιτική για τα Ανοικτά Δεδομένα αποτελεί μέρος τόσο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου (Δράση 7.16), όσο και του Σχεδίου Δράσης για την Αναπτυξιακή Μεταρρύθμιση. Μέσω της υλοποίησης του εν λόγω Στρατηγικού Πλάνου καθώς και του αναλυτικού Σχεδίου Δράσης...

Η Έρευνα Ικανοποίηση Χρηστών της Πύλης data.gov.cy διεξήχθηκε το φθινόπωτο του 2018 με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου στην αγγλική γλώσσα, το οποίο ήταν προσβάσιμο μέσω της Πύλης data.gov.cy. Σε αυτή κλήθηκαν να συμμετάσχουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) οι συμμετέχοντες στο 2ο Μαραθώνιο Διαγωνισμό Ανάπτυξης Εφαρμογών με Ανοικτά Δεδομένα (2ndOpen Data Hackathon).Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και η αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων παρουσιάζονται....

Με βάση το Open Data Maturity Report 2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 5 κορυφαίες χώρες της ΕΕ στον τομέα των Ανοικτών Δεδομένων, ενώ η διαδικτυακή πύλη data.gov.cy αξιολογήθηκε στην 1η θέση της κατάταξης ανάμεσα σε 31 πύλες ανοικτών δεδομένων στον ευρωπαϊκό χώρο! Στις 19 Νοεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη δημοσίευση της έκθεσης «Open Data Maturity Landscaping» για το 2018, η οποία παρουσιάζει....

Θεσμικό Πλαίσιο

Πληροφορίες για το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα

Υποστήριξη

Πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό και κατευθυντήριες γραμμές για τους δημόσιους φορείς και τους χρήστες της Πύλης

e-Learning

Πρόσβαση σε πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης σε 16 ενότητες, που παραχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων

Οργανισμοί

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών είναι ένα ανεξάρτητο σώμα αρμοδιότητα του οποίου είναι ο έλεγχος της νομιμότητας των...

Αποστολή του ΑΞΙΚ είναι η τροφοδότηση της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερα τουριστικής βιομηχανίας.

Η Αστυνομία Κύπρου είναι η υπηρεσία αστυνόμευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και από το 1993 υπάγεται στο Υπουργείο...

Η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι το κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το Σύνταγμα αποτελεί απλό νομοθετικό...