Από την Οδηγία για Περαιτέρω Χρήση των ΠΔΤ στη Οδηγία για τα Ανοικτά Δεδομένα

Στις 20.06.2019 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Ανοικτά Δεδομένα και την Περαιτέρω Χρήση των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα. Η νέα Οδηγία (Directive (EU) 2019/1024) ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που κράτησαν πέραν των 6 μηνών τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η νέα Οδηγία, με την οποία τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να εναρμονιστούν μέχρι τις 17/7/2021, επιφέρει μια σειρά αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, οι κυριότερες από τις οποίες αναφέρονται πιο κάτω:

  1. Η νέα Οδηγία ονομάζεται Οδηγία για τα Ανοικτά Δεδομένα και την Περαιτέρω Χρήση των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα
  2. Η νέα Οδηγία είναι σε ενοποιημένη μορφή (recast). Υπάρχει δηλαδή ένα μόνο νομικό κείμενο.
  3. Εισάγεται η έννοια των High Value Datasets (HVDs) τα οποία θα πρέπει να διατίθενται από τα Κράτη Μέλη (ΚΜ) δωρεάν, σε μηχαναγνώσιμους μορφότυπους και εκεί όπου απαιτείται μέσω προγραμματιστικών διεπαφών (APIs).
  4. Η επιλογή των συνόλων δεδομένων τα οποία θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο των HVDs θα γίνεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα ΚΜ και ο κατάλογος θεσμοθετείται μέσω εκτελεστικών πράξεων (Implementing Acts).
  5. Εισάγονται νέοι, αυστηρότεροι κανόνες για τις χρεώσεις, οι οποίοι περιορίζουν τις εξαιρέσεις στον κανόνα του κόστους αναπαραγωγής και διάθεσης (marginal cost)
  6. Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας ώστε να καλύπτονται επιχειρήσεις που προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες και είναι ελεγχόμενες από το κράτος (public undertakings), καθώς και τα δεδομένα που προκύπτουν από δημόσια χρηματοδοτούμενες έρευνες (αν είναι ήδη προσβάσιμα σε αποθετήρια)
  7. Ιδιαίτερα για τα δυναμικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, (real-time dynamic data), εισάγεται υποχρέωση να είναι διαθέσιμα αμέσως μετά τη συλλογή τους μέσω κατάλληλων προγραμματιστικών διεπαφών (APIs), και όπου απαιτείται μέσω μαζικής λήψης (bulk download).
  8. Συστήνεται Επιτροπή Ανοικτών Δεδομένων (Open Data Committee), στην οποία τα ΚΜ θα συμμετέχουν με ένα εκπρόσωπό τους. Η εν λόγω Επιτροπή θα λειτουργεί παράλληλα με το PSI Group, και θα σε πρώτο στάδιο επιφορτισμένη με τον καταρτισμό και ψήφιση του καταλόγου των HVDs