Υποστήριξη για Δημόσιους φορείς

Η Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων παρέχει τη δυνατότητα στους δημόσιους φορείς για δημοσίευση των πληροφοριών / δεδομένων που κατέχουν, με τρόπο συμβατό με τις πρόνοιες του περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμου και των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών. 

Πιο κάτω διατίθενται μια σειρά εύχρηστων Οδηγών, οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες και καθοδήγηση προς τους δημόσιους φορείς, σχετικά με το πώς μπορούν να αξιολογήσουν/επιλέξουν, ετοιμάσουν και δημοσιεύσουν σύνολα δεδομένα, τα οποία κατέχουν στην Πύλη www.data.gov.cy.

 

Επιλογή Δεδομένων για Δημοσίευση στην Πύλη
Οδηγός προς Δημόσιους Φορείς για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής συνόλων δεδομένων για δημοσίευση στο www.data.gov.cy 

 

Ετοιμασία Δεδομένων για Δημοσίευση στην Πύλη
Εύχρηστος Οδηγός ετοιμασίας και μορφοποίησης δεδομένων σε CSV για δημοσίευση στο www.data.gov.cy

 

Διαδικασίες Δημοσίευσης και Διαχείρισης Δεδομένων
Εύχρηστος Οδηγός διαδικασιών δημοσίευσης δεδομένων στο www.data.gov.cy

 

Διάθεση Δεδομένων μέσω του Datastore API
Τι είναι το Datastote API και πώς μπορείτε να διαθέσετε τα δεδομένα σας μέσω API

 

Κατευθυντήριες Γραμμές για Δημοσίευση Δεδομένων στην Πύλη
Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τη δημοσίευση δεδομένων στο www.data.gov.cy

 

Ρόλοι και Επίπεδα Εξουσιοδοτημένων Χρηστών της Πύλης
Επεξήγηση των κύριων ρόλων των εξουσιοδοτημένων χρηστών στο www.data.gov.cy

 

Καθορισμός Ρυθμίσεων Η.Υ.
Εύχρηστος Οδηγός καθορισμού ρυθμίσεων Η.Υ. για παραγωγή αρχείων CSV

 

Γλωσσάριο
Επεξήγηση ακρωνύμιων και κύριων όρων που σχετίζονται με τα ανοικτά δεδομένα