Επιλογή Δεδομένων για Δημοσίευση στην Πύλη

Ένα από τα πρωταρχικά βήματα που έχει ένας δημόσιος φορέας να επιτελέσει κατά την πορεία «ανοίγματος» των δεδομένων του για περαιτέρω χρήση, είναι η αξιολόγηση των δεδομένων που έχει στην κατοχή του, προκειμένου να καταλήξει στη λήψη της απόφασης για το ποια από αυτά πρέπει να δημοσιευτούν στο www.data.gov.cy. Η διαδικασία αυτή, οδηγεί τόσο σε εξοικονόμηση χρόνου και πόρων μέσω της επικέντρωσης σε δημοσίευση και “συντήρηση” δεδομένων τα οποία έχουν όντως αξία και ενδιαφέρον επαναχρησιμοποίησης για τους πολίτες, όσο διασφαλίζει, σε πρώιμο στάδιο, τη δημοσίευση δεδομένων στη βάση των ελάχιστών απαιτήσεων. Για τους πιο πάνω λόγους η διαδικασία αξιολόγησης των δεδομένων θα πρέπει να λαμβάνει χώρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ανά έτος ή διετία).

Σημείο έναρξης στη διαδικασία αυτή μπορεί να αποτελέσει η αξιολόγηση από το δημόσιο φορέα ποιων από τα σύνολα δεδομένων έχουν την υψηλότερη αξία:
 

 • Δημόσιο ενδιαφέρον: Ποια σύνολα δεδομένων έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το κοινό ή για ποια υποβάλλονται συχνά αιτήματα από το κοινό;
 • Συνταύτιση με τους στόχους του δημόσιου φορέα: Ποια σύνολα δεδομένων παρέχουν ενημέρωση για τις τρέχουσες νομοθετικές ή πολιτικές προτεραιότητες του δημόσιου φορέα; Ποια σύνολα δεδομένων θα μπορούσαν να απλοποιήσουν το έργο του ή να υποστηρίξουν τις προσπάθειες για εμπλοκή των πολιτών, των ερευνητών ή άλλων δημόσιων φορέων;
 • Γεωγραφία: Το σύνολο δεδομένων παρέχει σημαντική γεωγραφική / τοπογραφική πληροφόρηση, σε ένα κατάλληλο επίπεδο ανάλυσης;
 • Σχετικότητα: Το σύνολο δεδομένων είναι επίκαιρο και σχετικό με σημαντικά ζητήματα της επικαιρότητας;
 • Συχνότητα επικαιροποίησης: Απαιτείται η συχνή επικαιροποίηση του συνόλου δεδομένων; Εάν όχι, το σύνολο δεδομένων εξακολουθεί να κρίνεται υψηλής αξίας ακόμη και ως "στατικό";

 

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των συνόλων δεδομένων που κρίνονται ως υψηλής αξίας, συστήνεται όπως ο δημόσιος φορέας, πριν τη λήψη της τελικής απόφασης για δημοσίευση, απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα, προκειμένου να διαφανούν οποιεσδήποτε ενέργειες υπολείπονται να γίνουν από πλευράς του, πριν τη δημοσίευσή τους:

 

 • Πληρότητα: Είναι ολοκληρωμένο το σύνολο δεδομένων ή απαιτείται η συμπλήρωση κενών;
 • Ακρίβεια: Είναι ακριβές το σύνολο δεδομένων; Μπορώ να περιγράψω το επίπεδο ακρίβειας (ή ανακρίβειας) στα μεταδεδομένα;
 • Μεταδεδομένα: Μπορώ εύκολα να δημιουργήσω μεταδεδομένα για αυτό το σύνολο δεδομένων (π.χ. περιοχή γεωγραφικής κάλυψης, συχνότητα επικαιροποίησης, άδεια χρήσης κ.λπ.);
 • Λεξικό δεδομένων: Μπορώ να περιγράψω κάθε στήλη στο σύνολο δεδομένων και τις τιμές που περιέχονται σε αυτό;
 • Απόρρητο: Το σύνολο δεδομένων περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να απαιτείται η ανωνυμοποίησή του; Εμπίπτει στις εξαιρέσεις της νομοθεσίας;
 • Μηχαναγνώσιμος μορφότυπος: Είναι το σύνολο δεδομένων σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο ή  εάν όχι είναι εφικτή η επεξεργασία και μετατροπή του σε τέτοιο;
   

Επίσης, στο παρακάτω σχεδιάγραμμα παρουσιάζονται με γραφικό τρόπο τα βήματα που πρέπει ένας δημόσιος φορέας να ακολουθήσει από τη διαδικασία αξιολόγησης μέχρι την τελική λήψη απόφασης για δημοσίευση: