Ρόλοι και Επίπεδα Εξουσιοδοτημένων Χρηστών

Οργανισμός
Στο πλαίσιο λειτουργίας της Πύλης data.gov.cy, ο όρος «Οργανισμός» σημαίνει Δημόσιος Φορέας που συμμετέχει και διαθέτει τα δεδομένα του μέσω της Πύλης. Κάθε «Οργανισμός» έχει έναν ή περισσότερους εξουσιοδοτημένους χρήστες, οι οποίοι μπορεί να είναι στο επίπεδο «Workflow Moderator» ή «Workflow Contributor».

Διαχειριστές Πύλης
Οι διαχειριστές της Πύλης είναι τα μέλη της Ομάδας Ανοικτών Δεδομένων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Οι διαχειριστές της Πύλης, πέραν της αρμοδιότητα της συντήρησης και επικαιροποίησης όλου του πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού της Πύλης, έχουν την αρμοδιότητα της διαχείρισης του μητρώου εξουσιοδοτημένων χρηστών της Πύλης. Περαιτέρω, οι Διαχειριστές της Πύλης, ασκούν τον ρόλο του «Workflow Moderator», εγκρίνοντας τη δημοσίευση νέων συνόλων δεδομένων ή την τροποποίηση υφιστάμενων συνόλων δεδομένων που υποβάλλονται από τους «Workflow Contributors» των Οργανισμών, οι οποίοι δεν διαθέτουν εξουσιοδοτημένους χρήστες στο επίπεδο «Workflow Moderator».

Workflow Moderator
Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες στο επίπεδο «Workflow Moderator» επιβλέπουν, επεξεργάζονται και εγκρίνουν τη δημοσίευση ή/και τροποποίηση συνόλων δεδομένων και πόρων, τα οποία αναρτώνται στην Πύλη από τους εγκεκριμένους στο επίπεδο «Workflow Contributor» χρήστες του «Οργανισμού». Οι χρήστες στο επίπεδο αυτό, πέραν της δικαιοδοσίας να εγκρίνουν σύνολα δεδομένων για ανάρτηση στην Πύλη, μπορούν και οι ίδιοι να δημιουργήσουν ή/και να τροποποιήσουν σύνολα δεδομένων και πόρους που ανήκουν στον «Οργανισμό» τους. Έχουν, επίσης, την ευθύνη συντήρησης και επικαιροποίησης των συνόλων δεδομένων του «Οργανισμού» στον οποίο ανήκουν.
 

Workflow Contributor
Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες στο επίπεδο «Workflow Contributor», είναι τα κατ’ εξοχήν άτομα τα οποία συντονίζουν, συγκεντρώνουν, «καθαρίζουν» και ετοιμάζουν τα δεδομένα του «Οργανισμού» για δημοσίευση στην Πύλη data.gov.cy. Οι χρήστες αυτοί έχουν τη δικαιοδοσία να δημιουργήσουν σύνολα δεδομένων και να προσθέσουν σε αυτά πόρους, καθώς και να τροποποιήσουν / επικαιροποιήσουν υφιστάμενα δημοσιευμένα σύνολα δεδομένων. Έχουν δηλαδή όλες τις δικαιοδοσίες που έχουν και οι χρήστες στο επίπεδο «Workflow Moderator» πλην αυτή της άμεση δημοσίευσης του συνόλου δεδομένων ή/και του πόρου που δημιούργησαν/ τροποποίησαν. Οι χρήστες του επιπέδου αυτού με τη δημιουργία / τροποποίηση ενός συνόλου δεδομένων μπορούν να το υποβάλουν «για Έγκριση» από τον «Workflow Moderator» του Οργανισμού τους ή από τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης της Πύλης. Οι χρήστες στο επίπεδο «Workflow Contributor» μαζί με αυτούς στο επίπεδο «Workflow Moderator» έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη επικαιροποίηση των συνόλων δεδομένων του «Οργανισμού» στον οποίο ανήκουν.