Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

μέσω του DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4 - Τοπογραφικός Χάρτης

Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4 από τον Τοπογραφικό Χάρτη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσίας WMS. Από την πιο κάτω υπηρεσία επιλέξτε από το Επίπεδο (Layer): Οδικό Δίκτυο, το υπό-επίπεδο (sub-layer) Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4. 

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
18/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
18/12/2017
Συχνότητα
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
be9bd037-55f3-4996-a575-a27ed86ecde1
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.783447265625 34.263458991723, 31.783447265625 35.846204289522, 35.013427734375 35.846204289522, 35.013427734375 34.263458991723))
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος αναφοράς
01/01/2005 - 00:00
Γλώσσα
Greek
Άδεια χρήσης
Σύνδεσμος επικοινωνίας
DLS Helpdesk
Ηλεκτρονική Διεύθυνση συνδέσμου
Επίπεδο δημόσιας πρόσβασης
Public